آموزش عالی ایران و محیط‌زیست پایدار از نگاه آگاهان کلیدی

صادق جهانبخش گنجه؛ فاطمه جواهری؛ صادق صالحی

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 57-79

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.553686.1576

چکیده
  در ایران مانند سایر جوامع همراهی با فرایند جهانی‌شدن و همچنین روند توسعه کشور، ضریب بهره‌گیری از طبیعت و احتمال آسیب رساندن به آن را شدت بخشیده است. انتظار می‌رود نهاد تعلیم و تربیت و به‌ویژه آموزش عالی در راستای فرهنگ‌سازی برای استفاده بهینه از طبیعت و تحقق محیط‌زیست سالم و پایدار فعالیت کند. به این دلیل متن حاضر بر این هدف متمرکز ...  بیشتر

فوکو و لکان؛ دلالت هایی جامعه شناختی بر ادراک بیماری

فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج زاده؛ سجاد ممبینی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 3-22

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.535587.1464

چکیده
  پژوهش حاضر قسمی مطالعۀ پساساختارگرایانۀ بیماری و سازوکارهای ادراک آن بوده که در صدد است شکلی از یک جامعه ­شناسی پزشکیِ نظری و مفهومی را صورت­ بندی نماید. به این منظور از ظرفیت­ های نظری آراء فوکو و لکان برای توضیح ادراک بیماری و فرآیندهای شکل ­گیری آن بهره گرفته شد. نظریۀ فوکویی هرمنوتیک خود (سوژه)، و مفهوم لکانیِ امر نمادین، ...  بیشتر