تبارشناسی نظم تهرانِ امروز با محوریت نقش نهاد کمیسیون ماده پنج

آوا دهقانی؛ ابراهیم توفیق

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 1-27

چکیده
   تهران شهری است که به طور مستمر تولید (یا بازتولید) می­شود، در این معنا، تهرانِ معاصر از زمانی آغاز می­شود که منطق جدیدی بر این فرآیند تولید حاکم شده است. در این‌جا به مطالعه تاریخ تهران از منظری تبارشناختی پرداخته شده­است تا با درک منطق­های پیشین تولید شهر، نظم نوین تهران و چرایی و چگونگی ممکن شدن آن صورت­بندی شود. از سال ...  بیشتر