1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای بهداشتی

مسعود چلبی؛ نیلوفر سقاباشی نایینی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 28-43

چکیده
  پژوهش حاضر کوشش می­نماید ضمن مرور رویکردهای مختلف، با استعانت از الگوی نظری «ابرتابع رفتار»، تأثیر آرایش منابع (فرصت­ها)ی چهارگانه جامعه (در ابعاد مادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی) را بر رفتار بهداشتی افراد مورد بررسی قرار دهد. داده­ها از افراد ساکن در محله­های مختلف شهر تهران (بر اساس سطوح توسعه) به تعداد مساوی با روش پیمایش ...  بیشتر