داغ ننگ، کیفیت روابط اعضاء خانواده و سلامت روان خانواده زندانیان

منصوره اعظم آزاده؛ مرضیه مشتاقیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 44-69

چکیده
  با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء روابط اعضاء خانواده طی دوران حبس، مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، به بررسی روابط بین داغ ننگ(متغیر مستقل)، کیفیت روابط اعضاء خانواده(متغیر واسط)، و عدم­سلامت روان اعضاء خانواده (متغیر پیامد) می‌پردازد. در این تحقیق داغ ننگ در دو بعد تعاملی و جنسیتی، کیفیت روابط اعضاء خانواده در سه بعد روابط زن- شوهر، ...  بیشتر