بررسی ابعاد و تحلیل شهروندی فعال

مهرناز امین آقایی؛ محمدجواد زاهدی؛ ملیحه شیانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 3-37

چکیده
   تغییرات رویکردی در گفتمان شهروندی، منجر به دستیابی به تعریفی از شهروندی گردید که به جای تعریف این مفهوم به‌مثابه یک پایگاه حقوقی، بر عاملیت شهروندان به‌مثابه کنشگرانی در حوزه اجتماع، سیاست و دولت تاکید دارد. شکل گیری مفهوم شهروندی فعال، ریشه در این رویکرد دارد. در این مقاله،‌ شهروندی فعال به معنای توانایی برای درگیر شدن در گونه‌های ...  بیشتر