تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی-اقتصادی کار اقماری در ایستگاه‌های تقویت فشار شرکت ملی گاز

علیرضا کریمی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 3-29

چکیده
  کار اقماری که در آن ماه کاری به دو نیمه کار-خانواده تقسیم می­شود دارای پیامدهایی است که آن را از سایر مشاغل متمایز می‌سازد. هدف اصلی پژوهش شناسایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کار اقماری در ایستگاه­های تقویت فشار گاز است. روش پژوهش کیفی و گردآوری داده‌ها و استفاده از 4 گروه مرکز و 11 مصاحبه می­باشد. بعد از استخراج و مقوله­بندی یافته­ها ...  بیشتر