تنظیمات ایرانی: حکومت‌مندی و برآمدن دولت مدرن در ایران

آرش حیدری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 126-148

https://doi.org/10.22034/jsi.2018.36650

چکیده
  بسترهای گفتمانیِ برآمدن دولت مدرن در ایران به دوران سال­های 1268 الی 1305 ه.ق برمی­گردد. در این دوران، وقایع و رویدادهای عمده­ای رخ دادند که روند رایجِ تاریخ سیاسی در ایران را تشکیل می­دهند و شاکله­ای مدرن به خود گرفته و اندیشۀ دولت فراگیر و هویت ملیِ واحد پروبلماتیک گردید. مسئلۀ اصلیِ مقاله حاضر از سویی تعیین تکلیف نظری با جریان­های ...  بیشتر