تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش متاهلان به‌ طلاق عاطفی (مطالعه موردی متاهلان شهر خرم‌آباد)

عارف شاکرمی؛ زهرا قاسمی؛ ذبیح اله صدفی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 29-53

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.37913

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تبیین نگرش متاهلان به‌طلاق عاطفی به‌روش پیمایش از 400 نفر متاهلان شهر خرم‌آباد با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام گردید. چهار متغیر اعتماد اجتماعی، پای‌بندی به‌هنجارهای اجتماعی، مشارکت اجتماعی و عادت واره که مهم‌ترین پی آمدهای تحولات اجتماعی اخیر در نظام جهانی هستند به‌عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. طلاق ...  بیشتر