سنخ‌شناسی زیارت؛ مطالعه‌ای در میان زایران حرم رضوی

محمدرضا پویافر

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 78-107

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.37915

چکیده
  در جامعهشناسی ‌دین، مطالعه شاخص‌ها و گونه‌های دین‌ورزی و تجارب دینی اهمیت ویژه دارد. بر این اساس، تمایز بین گونه‌های مختلف زیارت و به‌بیان دیگر، سنخ‌شناسی انواع تجربه‌های زیارت، محور اصلی این مطالعه تجربی کیفی بوده‌است. برای این مطالعه، از تکنیک مصاحبه و مشاهده میدانی استفاده شده است. 28 مصاحبه با زایران حرم امام رضا (ع) انجام ...  بیشتر