توزیع اجتماعى نگرش‌هاى سیاسى نوگرا و سنت‌گرا در شهر یزد

سید علیرضا افشانى؛ ابراهیم مسعودنیا؛ محمد حیدرى

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 27-55

چکیده
  ازجمله سؤال‌هاى مهمى که در جامعه‌شناسى سیاسى و به‌ویژه در بحث تکوین و تغییر نگرش‌هاى سیاسى همواره وجود داشته، نوع نگرش سیاسى مردم و تحلیل جامعه‌شناختى منشأ و عوامل مؤثر بر این نگرش‌ها بوده است. این پژوهش با هدف تعیین توزیع اجتماعى نگرش‌هاى سیاسى نوگرا و سنت‌گرا در شهر یزد انجام شده است. روش تحقیق، پیمایشى بوده و داده‌ها با استفاده ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر هواداری افراد از تیم های فوتبال لیگ ایران (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

مهربان پارسامهر؛ رحمت اله ترکان

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 85-105

چکیده
  هدف اصلی این مقاله،بررسی عوامل تاثیر گذرا برهواداری دانشجویان از تیم های فوتبال لیگ ایران می باشد.روش تحقیق پیمایش و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده، که به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند،به همین منظور،تعداد 232 نفر ،بصورت نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده‌اند، ضریب آلفای کرونباخ 825/0 بدست آمد. نتایج نشان می دهد: بین الگوی نقش ...  بیشتر