ظهور و زوال بازارِ کرمانشاه در سدة سیزدهم

سیاوش قلی پور

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 28-3

https://doi.org//10.22034/jsi.2022.523327.1412

چکیده
  این مقاله به بررسی شرایط ظهور و زوال بازار کرمانشاه و نقش آن در ایالت کرمانشاهان در سدۀ 13 خورشیدی می‌پردازد. رویکرد نظری 400مقاله مبتنی بر آراء «کارل پولانی» است. روش پژوهش تاریخی و فنون گردآوری داده بررسی اسناد و مشاهدۀ کالبدِ بازار است. داده‌ها نشان می‌دهند که الف) بازار کرمانشاه همزمان با ارادۀ کشورهای اروپایی بر تجارت در ...  بیشتر

اقتصادسیاسی طرد (حاشیه‌نشین‌سازی محله شهیاد در کرمانشاه)

محمدرضا معمارباشی؛ محمد فرهادی؛ سیاوش قلی‌پور

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 96-124

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244215

چکیده
  مسأله‌ مرکزی مکتوب حاضر مطالعۀ حاشیه‌نشین‌سازی از منظر اقتصادسیاسی است. از این منظر استدلال می‌کند حاشیه‌نشینی‌شدگی پدیده‌ای برساخته و حاصل مکانیزم‌های پنهانِ انباشت و گردش سرمایه است که دولت از عاملان مهم آن در ایران است. روش تحقیق بر قیاس نظریۀ متبوع تحقیق، انتقادی است و از انواع داده‌های موجود بهره می‌برد. روش تحلیل، جست­وجوی ...  بیشتر