بررسی غرور ملی و عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان شهر کاشان در سال 1397

داریوش یعقوبی؛ محسن نیازی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 116-144

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.47874

چکیده
  غرور ملی یکی از انواع احساسات مثبت به دولت- ملت و دلبستگی‌های ملی است که می‌تواند بیانگر نوعی وفاداری ملی باشد. بدین سبب، این مفهوم در تحقیقات مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این مقاله، سنجش احساس غرور ملی در دو بعد غرور ملی سیاسی و غرور ملی فرهنگی در شهر کاشان و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. این تحقیق، در چارچوب روش­‌های ...  بیشتر