تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران

حمید عبداللهیان؛ احسن حقگویی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 1-41

چکیده
  این مقاله به مطالعه میزان و کیفیت استفاده از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه تهران و تأثیر آن بر میزان مشارکت سیاسی آنها، با استفاده از یک چارچوب نظری تلفیقی که شامل ملاحظات مفهومی "حوزه عمومی" هابرماس و الگوی سلسله مراتب مشارکت سیاسی مایکل راش است می پردازد.  در این مطالعه، 730 نفر دانشجویان دانشگاه تهران که از طریق نمونه گیری ...  بیشتر

تکوین حوزه عمومی و گفت و گی عقلانی بررسی موردی چند تشکل دانشجویی

تقی آزاد مکی؛ یحیی امامی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، ، صفحه 58-89

چکیده
  وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جز اساسی جامعه مدنی است.حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در ان به بحث و گفت و گی عقلانی درباره مسایل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند.دسترسی برای همه افراد به این حوزه،آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جز شروط ضروری آن است.ما در این مقاله ...  بیشتر