فروپاشی یا آشفتگی اجتماعی در ایران 1376-1384

حمید رضا جلائی پور

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، ، صفحه 59-75

چکیده
  در جامعه و عرصه عمومی ایران مفهوم "فروپاشی" در معانی مختلفی به کار می رود.این گوناگونی کاربرد موجب ابهام در فهم این مسئله خطیر می شود. این مقاله ابتدا در جستجو از معانی فروپاشی در عرصه عمومی سه معنای آن (فروپاشی به معنای اجتماعی ،فروپاشی به معنای گسست در وحدت ملی و فروپاشی به معنای سیاسی) را تشخیص می دهد،سپس با دیدگان نظری جامعه شناسی  ...  بیشتر

تغییر و تحول در سیاستهای مجازات در روند جهانی شدن

رضا رسولی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1384، ، صفحه 99-124

چکیده
  این مقاله به استناد اعداد و ارقام به نقد و تحلیل پدیده زندان پرداخته است.اهم مطالبی که در این مقاله بررسی شده است عبارتند از:تاثیرات سیاستهای جهانی سازی نئولیبرال بر سیاستهای مجازات ،بررسی رابطه میان سیاستهای "جانی کردن"،"ایجاد فقر"،"مجازات کردن"و تعیین مفهوم و چهارچوب کلی فرآیند"اصلاح مجازات"،بررسی  اصول اصلاح قوانین مجازات با ...  بیشتر