ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان(مطالعه موردی دختران دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران)

فروغ السادات عریضی؛ فریدون وحیدا؛ پروانه دانش

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 76-100

چکیده
  این تحقیق به دنبال بررسی اثر استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای بر هویت جنسیتی است.به منظور بررسی این رابطه از نظریه "استفاده و التذاذ"و نظریه "هویت اجتماعی" جنگینز استفاده شده است.این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 84-85 انجام شد.روش نمونه ...  بیشتر

پسرهای جوان و ارزش های مردانگی(پژوهشی در بین دانش آموزان متوسطه شهر تهران)

محمد سعید ذکایی؛ سید ایت اله میرزایی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، ، صفحه 70-96

چکیده
  از دیدگاه سازه گرایان،مردانگی سازه ای اجتماعی-فرهنگی است که در فرایند اجتماعی شدن به صورت فعالانه کسب می شود.بنابراین،مردانگی از ویژگیهای ذاتی بیولوژیکی،فیزیولوژیکی و یا روان شناختی فراتر می رود.در این مقاله پاسخ پسرها (مردان جوان) را به ارزش های مردانگی با مطالعه نگرشهای آنها نسبت به ارزش های یاد شده مورد بررسی قرار می دهیم.بیدن ...  بیشتر