تحلیل نشانه‌شناختی نهادهای اجتماعی در سینمای رسول صدر عاملی

فاطمه صفری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1387، ، صفحه 102-126

چکیده
  سینما از طریق فیلم به‌نحوی جامعه اطراف خود را به تصویر می‌کشد و در واقع گرایش‌های روحی، روانی و ضمیر ناخودآگاه جمعی را منعکس می‌سازد. فیلم‌ها با افشای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه روحیات یک دوران را مجسم می‌سازند. در این نوشتار با تکیه بر نظریه کراکائر در عین مدنظر داشتن نظریه ژان دووینیو و با روش نشانه‌شناسی در سطح ...  بیشتر