آموزش عالی ایران و محیط‌زیست پایدار از نگاه آگاهان کلیدی

صادق جهانبخش گنجه؛ فاطمه جواهری؛ صادق صالحی

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 57-79

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.553686.1576

چکیده
  در ایران مانند سایر جوامع همراهی با فرایند جهانی‌شدن و همچنین روند توسعه کشور، ضریب بهره‌گیری از طبیعت و احتمال آسیب رساندن به آن را شدت بخشیده است. انتظار می‌رود نهاد تعلیم و تربیت و به‌ویژه آموزش عالی در راستای فرهنگ‌سازی برای استفاده بهینه از طبیعت و تحقق محیط‌زیست سالم و پایدار فعالیت کند. به این دلیل متن حاضر بر این هدف متمرکز ...  بیشتر