وضعیت و روند امید در جامعۀ ایران براساس داده‌های پیمایش‌های ملی

مهربان پارسامهر؛ حسین امامعلی‌زاده

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 3-28

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.560321.1613

چکیده
  بروز وضعیت‌های نامطلوب در مقاطع مختلف، در هر جامعه‌ای محتمل است. اما آنچه مهم بوده، کیفیت مواجۀ جامعه با این وضعیت‌های بغرنج است؛ از جمله این قبیل موارد می‌توان از وضعیت امید در جامعه نام برد: اینکه آیا در بین شهروندان، امیدی به بهبود اوضاع وجود دارد یا خیر. دیدگاه شهروندان درخصوص مقایسۀ حال با گذشته، ارزیابی حال و میزان امید به ...  بیشتر