تبیین جامعه‌شناختی رشد گروه‌های نوپدید دینی

محمدمسعود سعیدی

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 29-55

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.534018.1455

چکیده
  در چند دهۀ اخیر، جامعۀ ایران شاهد شکل‌گیری و رشد گروه‌های معنویت‌گرا بوده است. با توجه به اختلاف عقیدتی و رفتاری آشکاری که اکثر این گروه‌ها با فرهنگ سنتی جامعه دارند، فراوان شدن آن‌ها مسائلی را برای جامعه رقم زده است. حفظ نظم اجتماعی در مواجهه با این واقعیت مبتنی بر شناخت علمی و بی‌طرفانۀ آن است. جهانی‌شدن و وجود شباهت‌ بین معنویت‌ها ...  بیشتر