تبیین جامعه‌شناختی ترس از جرم : مطالعه موردی شهروندان زنجانی

رسول ربانی؛ رضا همتی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1387، ، صفحه 58-88

چکیده
  امروز ترس از جرم (احساس ناامنی) به واقعیت اجتماعی متمایزی حتی مهم‌تر از خود جرم مبدل شده است. بیشتر پژوهش‌های انجام گرفته در این خصوص به شکل توصیفی بوده و تلاش‌های سیستماتیک چندانی برای شناخت عوامل مؤثر بر آن به عنوان یک مسئله اجتماعی، صورت نگرفته است. با این حال نتایج حاصل از این معدود پژوهش‌ها نشان می‌دهد احساس امنیت (ذهنی) به اندازه ...  بیشتر