ارزشهاى دموکراتیک نسلها : مطالعه موردى در شهر سارى

محمد فاضلى؛ میترا کلانترى

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 84-108

چکیده
  فرهنگ سیاسى سازگار با دموکراسى از عناصر مقوم تحکیم دموکراسى‌ها به‌شمار مى‌رود و از این جهت در مطالعات سیاسى معاصر اهمیت دارد. پژوهش درباره تحولات فرهنگ سیاسى در کشورهاى مختلف نیز یکى از ارکان مطالعات فرهنگ سیاسى است. مقاله حاضر با تکیه بر پژوهشى تجربى در شهر سارى، میزان رواج فرهنگ سیاسى دموکراتیک را با تأکید بر سه ارزش دموکراتیک ...  بیشتر