کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 14
3. تحلیلی بر احساس تعلق مردم به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل موثر بر آن (موردمطالعه: شهر تهران)

دوره 19، شماره 1، بهار 1397، صفحه 3-26

جواد صادقی جعفری؛ بهجت یزدخواستی؛ مصطفی اجتهادی


4. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل

دوره 17، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-77

نادر رازقی؛ محمود شارع پور؛ حسن ابراهیمی گتابی


5. تبیین و مقایسه مشارکت اجتماعی جوانان در دو جامعه ایران و تاجیکستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-131

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی عباسی قادی


6. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 83-110

راضیه ذاکری‌هامانه؛ سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسکری‌ندوشن


8. سرمایه اجتماعی جوانان در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 57-84

ملیحه شیانی؛ میر طاهر موسوی؛ سعید مدنی قهفرخی


9. اعتماد و مشارکت ( بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهرتهران )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 109-135

پروین علی پور؛ محمد جواد زاهدی؛ ملیحه شیانی


10. بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 3-28

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایی


11. بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 92-125

محمد جواد زاهدی؛ سجاد اجاقلو


12. تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 3-44

مسعود چلبی؛ محمد مبارکی


14. اعتماد ،اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 100-132

تقی آزاد ارمکی؛ افسانه کمالی