تحلیل پیامدهاى امر سیاسى بر تعاملات اجتماعى روستاییان

غلامرضا غفارى؛ حمزه نوذرى

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، ، صفحه 32-53

چکیده
  مطالعات روستایى در ایران بیشتر متمرکز بر تلقى از روستا بهمثابه امرى اقتصادى و مادى بوده است. به گونهاى که در نوشتههاى مطالعات روستایى امر سیاسى بهعنوان یک متغیر مستقل و تعیینکننده در تحلیل مسائل و مناسبات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مورد غفلت واقع شده است. مقاله حاضر بر آن است که نشان دهد امر سیاسى نقش مهمى در تفکیک و تمایز میان روستاییان ...  بیشتر