میزان،نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی

محمد رضایی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، ، صفحه 47-69

چکیده
    این مقاله با نقد رویکردهای موجود در تحلیل نحوه رعایت قانون در ایران به بررسی میزان،نوع و عوامل قانون گریزی می پردازد.اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به شدت با استبداد سیاسی،از یک طرف،یا عوامل اکولوژیکی،از طرف دیگر، ربط داده و نسبت به عنصر نظارت و رشد نهادهای ...  بیشتر

تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان

مسعود چلبی؛ محمد مبارکی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 3-44

چکیده
  مفهوم سرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریبا با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی،از جمله حوزه آسیب های اجتماعی و به خصوص جرم،ارتباط پیدا میکند.با توجه به این تاثیرات متقابل،هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم می باشد.این مطالعه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است:قسمت اول،پیمایشی ...  بیشتر

سنجش میزان انگیزش به کار و عوامل موثر بر آن(مورد جوانا و زنان روستایی روستاهای استان آذربایجان شرقی)

علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد میرزایی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، ، صفحه 3-31

چکیده
  مقاله حاضز بر اساس بخشی از اطلاعات ماخوذ از پیمایش جوانان و زنان روستایی در روستاهای آذربایجان شرقی تنظیم یافته است جامعه آماری را 11798 خانوار روستایی ساکن در 60 روستای استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد.ب اساس قواعد تعیین حجم نمونه 240 از جوانان و زنان روستایی به طریق نمونه گیری طبقه ای با دقت احتمالی مطلوب 5 درصد(d=0.05( و ضریب اطمینان 95 درصد ...  بیشتر