مطالعه‌ کیفی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در شهر تهران (مطالعه موردی بازار بزرگ تهران)

وحید مزیدی شرف آبادی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مبارکی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 93-119

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.544277.1509

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی مناسبات بین ذینفعان طرح ترافیک و آلودگی هوا انجام شده است. روش تحقیق، کیفی و جامعه مورد مطالعه کلیة ذینفعان طرح ترافیک و آلودگی هوا در محدوده بازار بزگ تهران بودند. روش نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با 25 نفر از مطلعان کلیدی بود. با توجه به اسناد و داده های میدانی، سه سطح از ...  بیشتر