تعیین کننده‌های سن قصد شده ازدواج: پژوهشی در میان جوانان شهر اصفهان

علیرضا بختیاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ عباس عسکری ندوشن

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 104-129

https://doi.org//10.22034/jsi.2021.527367.1427

چکیده
  تحولات سن ازدواج در ایران که در بستر تغییرات گسترده ساختاری و نگرشی دهه‌های اخیر رخ داده است، در پژوهش‌های مختلفی مطالعه شده، اما تاکنون تعیین‌کننده‌های سن قصد شده ازدواج کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مطالعه تعیین کننده‌های سن قصد شده ازدواج جوانان هرگز ازدواج‌نکرده در شهر اصفهان صورت پذیرفت. نمونه تحقیق ...  بیشتر