آزمون بین‌کشوری نظریة بازار دین

محمّدرضا طالبان

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 3-31

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244211

چکیده
  پژوهش حاضر برای آزمون تجربی نظریة بازار دین سازمان داده شده است. در فرمول­بندی اصلی نظریة بازار دین، کاهش تنظیمات دینی حکومت در یک جامعه، تکثر مذهبی را پرورش می‌دهد، تکثر مذهبی موجب رقابت می‌گردد و رقابت بنگاه‌ها یا مؤسسات مذهبی با یکدیگر موجب عرضة بیشتر و کارآمدتر محصولات مذهبی می‌شود که برآیند همة این­ها به‌عنوان نتیجة نهایی، ...  بیشتر