دقتمندی در تحقیقات کیفی

محمد عباس زاده؛ فرهاد شمسی متنق

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 67-95

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244213

چکیده
  انجام مطالعات اجتماعی تجربی به روش کیفی و فضای تکوینی و درحال جافتادن این روش­ها بحث ارزیابی این تحقیقات و اعتبار و دقتمندی یافته­های این پژوهش­ها را مطرح کرده است. به­خصوص این مسئله در کشور ما با حجم پایین مقالات چاپ­شده در این زمینه، بسیار نمایان بوده و جست­وجوی منابع و مقالات مرتبط با بررسی استاندارهای ارزیابی تحقیق ...  بیشتر