تغییرآیین در دنیای معاصر

محمدمسعود سعیدی

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 82-104

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244321

چکیده
  فراوان شدن گروه‌های نوپدید دینی و معنوی یکی از جلوه‌های عمومی تحولات دینی در دنیای معاصر است. اندیشمندان اجتماعی از نیمۀ دوم سدۀ بیستم، تا کنون راه‌های مختلفی را برای مطالعۀ این تحولات پیموده‌اند. بررسی چرایی و چگونگی شکل‌گرفتن این گروه‌ها و پیوستن جوانان به این گروه‌ها از مهم‌ترین عرصه‌های پژوهش در این موضوع بوده است که در ...  بیشتر