مسئله‌مندی مهارت‌آموزی: خوانش نظری و انتقادی

حمزه نوذری

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 105-128

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244322

چکیده
  مهارت‌آموزی به عنوان یک رویکرد جدید به‌ویژه در نظام آموزشی مطرح و این­گونه تلقی شده است که آموزش مهارت ابزار توسعه و پیشرفت کشور است و مهارت‌آموزی باید به موضوع اصلی تبدیل شود. رویکردی که در متون تجربی و سیاست­گذاری غالب است طبیعی و بدیهی انگاشتن مهارت‌آموزی است و کمتر به مسئله‌مندی آن توجه شده است. هدف اصلی این پژوهش  شناخت ...  بیشتر