موقعیت‌ مرزی و ملال: بررسی تجربۀ قرنطینۀ خانگی در استان گیلان

علی یعقوبی چوبری؛ زهرا ملازاده گله پردسری

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 27-49

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.549456.1541

چکیده
  قرنطینۀ خانگی امری بغرنج است و به‌مثابۀ موقعیت مرزی بر خانواده‌ها تحمیل شده که با پدیدۀ ملال گره خورده است. هدف مقاله، مطالعۀ تقارنِ بین موقعیت مرزی، ملال و تجربۀ قرنطینه خانگی در پیک اول کروناست. این مطالعه از رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون و مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. چارچوب ‌مفهومی مقاله ...  بیشتر