بررسی حمایت‌ والدین از فرزندان بزرگ‌سال و عوامل اثرگذار بر آن در شهر تهران

فاطمه مدیری؛ مجید کوششی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 77-103

https://doi.org//10.22034/jsi.2022.532425.1447

چکیده
  در سال‌های اخیر تغییرات جمعیتی منجر به افزایش مدت‌زمان فرزندی-والدگری و پیچیده ­تر شدن پیوندهای عمودی بین نسل­ ها شده ‌است. هدف این مقاله بررسی میزان حمایت والدین از فرزندان بزرگ‌سال در ابعاد مختلف و عوامل موثر بر آن بوده است؟ جمعیت آماری پیمایش، افراد 18 سال و بالاتر شهر تهران بوده که حداقل یک والد زنده داشته و هم‌سکنا نبوده‌اند. ...  بیشتر