مردانگی‌های ایرانی در فضای مجازی: سنخ‌ها، گفتمان‌ها و منازعات

محمدسعید ذکائی؛ سیمین ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.528065.1428

چکیده
  مردبودگی بعنوان قالبی ارزشی، هنجاری و رفتاری در روابط گفتمانی بر ساخته می‌شود. با بهره‌گیری از نظریات مردانگی و روش قوم‌نگاری مجازی و تحلیل نشانه‌شناختی و مضمونی به دنبال شناسایی سنخ‌های مردانگی در فضای مجازی، گفتمان‌های حاکم بر آنها و روابط میان آنها هستیم. سنخ‌های اصلی استخراج‌شده شامل مردانگی هژمونیک، همدست، فرودست و حاشیه‌ای ...  بیشتر

مردانگی های ایرانی در فضای مجازی: سنخ ها، گفتمان ها و منازعات

محمد سعید ذکایی؛ سیمین ویسی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 92-68

https://doi.org/10.22034/jsi.2021.250830

چکیده
  مردانگی به­عنوان قالبی ارزشی، هنجاری و رفتاری به درجات زیادی برآمده از روابط گفتمانی است. بسط شبکه­های اجتماعی مجازی در دهه اخیر زمینه تکثر و صف­آرایی گفتمان­های رقیبی از مردانگی را مهیا ساخته است. با اتکا به روش قوم­نگاری مجازی و تحلیل نشانه­شناختی و مضمونی به دنبال شناسایی سنخ­های مردانگی در فضای مجازی، گفتمان­های ...  بیشتر