انسان‌زدایی در مناسبات پزشک و بیمار: بررسی تجربی و انطباق نظری

مرضیه ابراهیمی؛ شمیم شرافت؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن عینی زیناب

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 33-53

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.550912.1558

چکیده
  در این پژوهش علل ساختاری برخی عادت‌های پزشکان همچون نگاه‌نکردن و کالایی‌دیدن بیمار را با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای چندگانه دنبال کردیم. داده‌های پایۀ پژوهش از مصاحبه با پزشکان، بیماران، دانشجویان پزشکی و متخصصان حوزۀ سلامت، برای رسیدن به دیدگاه‌های همه‌جانبه بدست آمده است. یافته‌های ما سه عامل اصلی را نشان می‌دهند: نخست اینکه ...  بیشتر