جامعه شناسی
عوامل اجتماعی مرتبط با مدیریت بدن در بین جوانان شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ حسن سلمانی؛ حمیده شیری محمدآباد

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.545118.1514

چکیده
  در سال‌های اخیر پرداختن به بدن و چگونگی مدیریت آن در جامعه مصرفی مدرن به یکی از موضوعات اساسی مطالعات اجتماعی-فرهنگی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر سنجش میزان مدیریت بدن و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین جوانان شهر یزد بوده است. جمعیت آماری پیمایش، جوانان 35-18 سالۀ شهر یزد بودند که ۳۸۴ نفر از آن‌ها با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر