الگویابی خرد جمعی در سطح نظری و ارائه یک مدل تحلیلی-تلفیقی برای آن

مریم رضایی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 25-53

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.550604.1554

چکیده
  هدف اصلی این  مقاله الگویابی نظری برای خرد جمعی و تلفیق نظریه­های مختلف در چارچوبی تحلیلی و منسجم است. خرد جمعی مفهومی محوری و ایده­ای نسبتاً نو است که با وجود نظریه­های منفرد و متعدد و مفهوم پردازی­های متفاوت در رشته­هایی نظیر علوم سیاسی، روانشناسی، اقتصاد و فلسفه و نظایر آن­ها و به­رغم آن­که جنس آن اجتماعی است، اما ...  بیشتر