مطالعه هویت طبقاتی اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه‌های اهواز با استفاده از مدل‌های قطری تحرک

عبدالرحمن راسخ؛ صدیقه حافظی؛ معصومه باقری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1386، ، صفحه 30-53

چکیده
  براساس نظریه تحرک رفتارها، حالات و ارزش‌های افراد تحت تأثیر پایگاه اجتماعی پیشین (مبدأ) و نیز پایگاه اجتماعی جاری (مقصد) آنها قرار می‌گیرد. اگر پایگاه اجتماعی پیشین و پایگاه اجتماعی جاری فرد یکسان نباشد، گوییم تحرک اجتماعی رخ داده است. جهت بررسی تأثیر تحرک اجتماعی بر رفتارها، حالات و ارزش‌های افراد، مدل‌هایی تحت عنوان مدل‌های قطری ...  بیشتر

بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان

محمد جواد زاهدی؛ سجاد اجاقلو

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 92-125

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان می پردازد.اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مولفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیتهاست.ویژگیهای تاریخی و اجتماعی جامعه مورد بررسی و نیز وجود خورده فرهنگهای قبیله ای و طایفه ای که از جمله نتایج آن خاص گرایی و کاهش اعتماد اجتماعی به غریبه هاست،مطالعه اعتماد اجتماعی ...  بیشتر