زبان و تفکر در پرتو ترجمه های دوره ناصرالدین شاه قاجار (1313-1264ه.ق)

محمد امیر احمدزاده

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 71-88

چکیده
  نوشتار حاضر بر محور این مساله اصلی متمرکز است که نشان دهد چگونه می‌توان ترجمه‌های دوره ناصرالدین شاه را به‌عنوان برآیند ذهن و زبان مترجمان و متفکران در ارتباط با دنیای بیرونی ارزیابی کرد؟ در این راستا برآنیم تا نسبت زبان ترجمه متون علمی و فرهنگی جدید در جامعه مبدا (اروپا) را با فهم و زبان و اندیشه مترجمان ایرانی در جامعه مقصد ارزیابی ...  بیشتر

تلویزیون، مخاطب و نگرش نو

شراره مهدی زاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 185-211

چکیده
  در این مقاله تاثیر تلویزیون بر نوگرایی با توجه به نقش مخاطبان آن مورد بررسی قرار گرفته است.در مطالعه مخاطب عواملی مانند میزان در معرض رسانه قرار گرفتن ،محتوای در معرض قرار گرفتن و زمینه های گوناگون اجتماعی-فرهنگی،نقش اساسی را در اثر بخشی پیامهای تلویزیونی به عهده دارند که کمتر در تحقیقات داخل کشور مورد توجه واقع شده است.مسئله اصلی ...  بیشتر