تفکیک جنسیتی در فضای شهری: مطالعۀ بوستان بهشت مادران تهران

سهیل توانا؛ معصومه شفیعی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 107-134

چکیده
  مقالۀ حاضر با این پیش‌فرض آغاز شده است که فضا همواره امری آمیخته با قدرت است. بر این اساس سعی شده است جایگاه پارک‌های تک‌جنسیتی و به‌طور مشخص بوستان بهشت مادران را در روابط قدرت مطالعه نماییم. معمولاً در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد. برخی چنین پروژه‌هایی را در جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی می‌دانند و برخی دیگر بالعکس آن را در جهت بازتولید ...  بیشتر