روایت‏های مردانگی در موسیقی رپ و چالش مردانگی هژمونیک

مسعود کوثری؛ محمد مهدی مولایی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 149-175

چکیده
  این پژوهش موضوع «مردانگی» در موسیقی رپ ایرانی- فارسی را مورد توجه قرار داده است و از این‌روی در حوزۀ بین‌رشته‌ای «مطالعات مردان» قرار می‌گیرد. در مطالعات مردان، از «مردانگی»‌ها سخن گفته می‌شود که در زمان‏ها و مکان‌های مختلف، متفاوت هستند و از این روی مردانگی را می‌توان برساخته‌ای اجتماعی دانست. در میان نظریه‏های ...  بیشتر