بررسی تجربی ناسازگاری پایگاهی و پیامدهای سیاسی آن

سلیمان پاک‏ سرشت؛ بهروز صفری

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 3-30

چکیده
  عدم تناسب ابعاد مختلف پایگاه اجتماعی با یکدیگر یا به عبارت دقیق‏تر ناسازگاری پایگاهی، می‌تواند پیامدهای مختلفی را در سطوح فردی و ساختاری به همراه داشته باشد. یکی از پیامدهای ناسازگاری پایگاهی در سطح فردی، تأثیری است که بر نگرش‌ها و رفتارهای سیاسی افراد برجای می‌گذارد. با این‌که نتایج مطالعات گوناگون در این موضوع، همگرایی چندانی ...  بیشتر