تحلیل رابطه میان الگوی استفاده از تلفن همراه و اعتماد متقابل زناشویی

سیدکمال الدین موسوی؛ سیدعلی موسوی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 31-51

چکیده
  با توجه به گسترش روزافزون کاربرد تلفن همراه و تاثیرات احتمالی آن بر نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده، رابطه میان نحوه استفاده از تلفن همراه و اعتماد متقابل زناشویی در دستور کار این پژوهش بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه نمونه آن را تعداد 384 فرد متاهل ساکن شهر شیراز تشکیل می‌دهد که ازطریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب ...  بیشتر