تحلیل جامعه شناختی علل و پیامدهای خشونت خانگی (مورد مطالعه: شهرهای زلزله زده تازه آباد و جوانرود)

نامدار حسینی؛ خدیجه سفیری؛ سیدمحمد سیدمیرزایی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.244216

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی علل به­وجود آورنده و پیامدهای ناشی از آن، در میان عاملان خشونت خانگی در شهرهای تازه آباد و جوانرود در استان کرمانشاه، بعد از زلزله سال 1397 می­باشد. هدف این پژوهش بررسی درک عاملان خشونت از علل، شرایط مداخله گر و زمینه های شکل گیری خشونت خانگی و پیامدهای آن می­باشد. روش پژوهش نظریه داده بنیاد می­باشد که داده ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامون خشونت علیه زنان

عالیه شکربیگی؛ رضا مستمع

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 153-177

چکیده
  خشونت علیه زنان در ابعاد خانگی و اجتماعی آن چه در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع درحال توسعه همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده است. تحقیقات زیادی روی این مسئله انجام شده منتها به دلیل داشتن روش‌های مختلف برخورد با مسئله و شقوق متعدد نظری، نتوانسته این انبوه نتایج را در یک قالب پژوهشی که نقطه عطفی برای پژوهش‌های آتی در این حوزه ...  بیشتر