نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی "شهروند خوب" کیست؟

ملیحه شیانی؛ فاطمه صدیقی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 71-110

چکیده
  شهروندی علاوه بر منزلت یا پایگاهی اجتماعی،  نقشی اجتماعی نیز می‌باشد که کنشگران برمبنای چگونگی درک و ایفای آن بر منزلتی که بستر عملشان بوده است تأثیر می‌گذارند. نقش شهروندی، مانند هر نقش اجتماعی دیگر، از هنجارهایی تشکیل شده است که به حقوق و تکالیف مستتر در آن شکل می‌دهند. نوع نگرش به این هنجارها در تثبیت شکل خاصی از منزلت شهروندی ...  بیشتر