بررسی ابعاد و تحلیل شهروندی فعال

مهرناز امین آقایی؛ محمدجواد زاهدی؛ ملیحه شیانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 3-37

چکیده
   تغییرات رویکردی در گفتمان شهروندی، منجر به دستیابی به تعریفی از شهروندی گردید که به جای تعریف این مفهوم به‌مثابه یک پایگاه حقوقی، بر عاملیت شهروندان به‌مثابه کنشگرانی در حوزه اجتماع، سیاست و دولت تاکید دارد. شکل گیری مفهوم شهروندی فعال، ریشه در این رویکرد دارد. در این مقاله،‌ شهروندی فعال به معنای توانایی برای درگیر شدن در گونه‌های ...  بیشتر

نگرش به انگارۀ هنجارین شهروندی "شهروند خوب" کیست؟

ملیحه شیانی؛ فاطمه صدیقی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 71-110

چکیده
  شهروندی علاوه بر منزلت یا پایگاهی اجتماعی،  نقشی اجتماعی نیز می‌باشد که کنشگران برمبنای چگونگی درک و ایفای آن بر منزلتی که بستر عملشان بوده است تأثیر می‌گذارند. نقش شهروندی، مانند هر نقش اجتماعی دیگر، از هنجارهایی تشکیل شده است که به حقوق و تکالیف مستتر در آن شکل می‌دهند. نوع نگرش به این هنجارها در تثبیت شکل خاصی از منزلت شهروندی ...  بیشتر