بررسی نوعدوستی در روابط روزمره اجتماعی و عوامل موثر بر آن

سیروس احمدی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 87-108

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تمایل به نوعدوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر یاسوج پرداخته و تلاش کرده است اولا میزان تمایل به نوعدوستی را در بین شهروندان تعیین و سپس ارتباط آن را با همدلی, مسئولیت اجتماعی, تحلیل هزینه و پاداش و متغیرهای جمعیتی (سن, جنس, وضع تاهل, میزان تحصیلات و قومیت) بررسی نماید. روش به کار رفته در این پژوهش, روش ...  بیشتر