گاندی، عدم خشونت و جنبش‏های اجتماعی

ابراهیم فیوضات؛ رضا تسلیمی تهرانی؛ علی دادگر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 141-160

چکیده
  مقاله حاضر به معرفی افکار مهاتما گاندی به ویژه در باب عدم خشونت پرداخته  و ریشه های این تفکر را در اندیشه های شرقی و غربی جستجو کرده است. این مقاله سعی دارد تا تأثیر اندیشه‏های گاندی در باب عدم خشونت را بر جنبشهای اجتماعی جهان معاصر به نمایش بگذارد و ابعاد و اشکال این تأثیرگذاری را مورد بررسی قرار دهد.  بیشتر