مشکلات اجتماعی در اولویت ایران

حسن رفیعی؛ سعید مدنی قهفرخی؛ مروئه وامقی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1387، ، صفحه 151-160

چکیده
  به دلیل گستردگی، تنوع و فقدان طبقه‌بندی مشخص و مورد توافق درباره مشکلات اجتماعی برای تدوین هر برنامه مداخله اولویت‌بندی آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. این مقاله نتایج حاصل از طرح پژوهشی در این زمینه را ارائه می‌دهد. این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام شده و در آن نظرات 41 نفر از مدیران، کارشناسان و صاحبنظران درباره مشکلات ...  بیشتر