بررسی تجربی ارتباط تجانس مذهبی با خودکشی در ایران

محمدرضا طالبان

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 131-147

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.542484.1496

چکیده
  در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در جامعه‌شناسی کلان نشان داده شده است که دین و دینداری موجب کاهش نرخ‌های خودکشی هم در سطح بین‌کشوری و هم درون‌کشوری می‌شود. با این حال، در ادبیات نظری و پژوهشی مربوط به ­ارتباط دین و خودکشی چندان به این نکته پرداخته نشده است که تجانس مذهبی چگونه بر نرخ‌های خودکشی تأثیر می‌گذارد. در جامعه‌شناسی، ...  بیشتر

دین‌داری و خودکشی در استان‌های ایران

ابراهیم صالح آبادی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 120-146

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.532039.1444

چکیده
  با توجه به این که تحقیق درباره تأثیر دین‌داری بر خودکشی در ایران بیشتر در سطح پیمایش و با حجم نمونه اندک در بین گروه‌های خاص بوده و کمتر در سطح استانی انجام‌یافته است؛ این مقاله سعی دارد تا رابطه بین میزان دین‌داری و خودکشی را در سطح استانی مورد واکاوی قرار دهد. روش پژوهش در این تحقیق، روش تطبیقی درون کشوری است. نتایج تحقیق نشان داد ...  بیشتر

بررسی تجارب زیسته اقدام به خودکشی زنان شهر ایلام با رویکرد روشی نظریه مبنایی

زهرا رضایی نسب؛ محمدتقی شیخی؛ فاطمه جمیلی کهنه شهری

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 82-107

چکیده
  خودکشی به عملی ارادی و آگاهانه در خاتمه بخشیدن به زندگی فرد اطلاق می­شود که متاسفانه شواهد موجود نشان می دهند که این پدیده در دنیای امروز رو به گسترش است. و به­عنوان آسیب و مسئله اجتماعی، یک رفتار پرخطر و یک بیماری در نظر جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و پزشکان مطرح است.­ هدف از این مقاله بررسی پدیده خودکشی زنان شهر ایلام ...  بیشتر