اجبار و رفتارهای انحرافی: آزمون تجربی نظریة حمایت اجتماعی و اجبار افتراقی

محمدرضا حسنی؛ فاطمه محمدزاده؛ محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 99-127

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.36917

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر در پی بررسی قابلیت تبیینی نظریة حمایت اجتماعی و اجبار افتراقی در زمینة انحرافات اجتماعی است.  روش: این پژوهش به‌صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسش‌نامه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام یافته است. نمونه‌گیری با روش طبقه‌ای متناسب با حجم انجام گرفته و حجم نمونه 400 نفر بوده است. اعتبار گویه‌های ...  بیشتر